Lana Creations Hosting

Jouw website online, zonder dat je hoeft te begrijpen hóe!

white bird

ALGEMENE VOORWAARDEN
HOSTING & HULP BIJ HET BOUWEN VAN WEBSITES

Lana Creations
Charlotte de Bourbonstraat 72
2404 GX Alphen aan den Rijn
info@lchosting.nl

Artikel 1:         Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, de daarna volgende betekenis.

 1. Lana Creations: de partij die deze algemene voorwaarden hanteert, gevestigd aan Charlotte de Bourbonstraat 72, 2404 GX te Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76954811.
 2. Klant: eenieder die met Lana Creations een Overeenkomst heeft gesloten of die van plan is een Overeenkomst met Lana Creations te sluiten.
 3. Partijen: Lana Creations en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Lana Creations voor de Klant Diensten verleent.
 5. Diensten: de diensten die Lana Creations op basis van de Overeenkomst verleent, waaronder begrepen kan zijn hostingservice en hulp bij het bouwen van websites.
 6. Abonnement: de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst hostingservice (en niet hulp bij het bouwen van websites).

Artikel 2:         Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lana Creations tot het verlenen van Diensten en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en worden uitdrukkelijk door Lana Creations afgewezen.
 3. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en hetgeen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, zoals aan de hand van het door de Klant ondertekende contract of een mailafspraak, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst onder omstandigheden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van toepassing en zijn Partijen verplicht om in onderling overleg een vervangende regeling af te spreken die wat betreft betekenis zoveel mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.

Artikel 3:          Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Lana Creations tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Lana Creations kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de accepteren van het aanbod door de Klant (op welk moment de Overeenkomst anders tot stand zou komen volgens lid 3), nog intrekken.
 2. Indien een aanbod van Lana Creations een duidelijke fout of vergissing bevat, is het aanbod ongeldig, tenzij Lana Creations anders besluit.
 3. Iedere Overeenkomst komt, tenzij sprake is van intrekking van het aanbod als bedoeld in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Lana Creations heeft geaccepteerd. In geval van een Abonnement geldt dat deze, tenzij sprake is van intrekking van het aanbod als bedoeld in lid 1, tot stand komt door ondertekening van het door Lana Creations aangeboden contract. Een aanbod van Lana Creations kan alleen ongewijzigd worden geaccepteerd, tenzij Lana Creations anders aangeeft.

Artikel 4:         Derden

De Diensten zullen in de meeste gevallen door Lana Creations zelfstandig worden verleend. Als Lana Creations het nodig vindt om derden in te schakelen voor het uitvoeren van de Diensten, is Lana Creations bevoegd derden in te schakelen die over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken.

Artikel 5:          Verplichtingen van de Klant in het algemeen

 1. De Klant is verplicht om alle informatie die voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs van belang is, zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel door Lana Creations aangegeven wijze, aan Lana Creations te verstrekken. De Klant garandeert de juistheid van alle door hem aan Lana Creations verstrekte informatie.
 2. De Klant dient Lana Creations bovendien alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen.
 3. De Klant zorgt ervoor dat de inhoud van de website die door Lana Creations wordt gehost, vrij is van auteursrechtenschending en andere onrechtmatige content. Lana Creations is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de Klant en de Klant vrijwaart Lana Creations wat dat betreft van alle aanspraken van derden.

Artikel 6:         Inhoud, duur en beëindiging van het Abonnement

 1. De Dienst hostingservice omvat uitsluitend de uitdrukkelijk in het contract vermelde, door Lana Creations te verrichten prestaties.
 2. Het Abonnement wordt aangegaan voor een bepaalde looptijd van drie maanden. Na verstrijken van deze bepaalde looptijd wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement volgens het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Het Abonnement eindigt door opzegging per e-mail of post, maar nooit eerder dan dat de bepaalde looptijd van drie maanden is verstreken. Na opzegging eindigt de hostingservice aan het einde van de abonnementsmaand waarin de Klant voor het laatst betaald heeft.
 4. Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt, kan Lana Creations de maatregelen als bedoeld in artikel 10 nemen.

Artikel 7:          Termijnen

Indien Partijen een termijn zijn overeengekomen waarbinnen Lana Creations de Overeenkomst uitvoert, is deze termijn een indicatie. Voor ontbinding van de Overeenkomst door de Klant omdat Lana Creations later uitvoert dan de indicatieve termijn, is eerst een schriftelijke ingebrekestelling nodig waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Lana Creations de Overeenkomst alsnog kan nakomen.

Artikel 8:          Klachten

 1. De Klant dient een klacht over de uitvoering van de Overeenkomst door Lana Creations meteen na constatering aan Lana Creations mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Lana Creations schriftelijk (waaronder e-mail tevens begrepen) te bevestigen. Doet de Klant dit niet, dan kan wat dat betreft geen beroep meer worden gedaan op een tekortkoming van Lana Creations.
 2. Klachten over de hoogte van factuurbedragen, bijvoorbeeld wat betreft hulp bij het bouwen van websites, moet de Klant binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk bij Lana Creations indienen. Doet de Klant dit niet, dan geldt het factuurbedrag als vaststaand.

Artikel 9:          Overmacht

 1. Lana Creations is niet verplicht om de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, stroomstoringen, stakingen of storingen bij de serverbeheerder, brand, ongeval of ziekte van personeel en DoS- aanvallen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. In geval van overmacht van de zijde van Lana Creations zal Lana Creations met de Klant in alle redelijkheid zoeken naar alternatieve oplossingen. Eventueel kan overgegaan worden tot opschorting de betalingsverplichtingen van de Klant.
 3. Indien Lana Creations bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht, van welke aard dan ook, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10:        Opschorting en ontbinding

 1. Tenzij dit onder omstandigheden niet redelijk is, is Lana Creations bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Lana Creations ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Lana Creations in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Tenzij de Klant volledig heeft betaald wat hij aan Lana Creations is verschuldigd, kan Lana Creations de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 3. De Klant maakt geen aanspraak op schadevergoeding indien Lana Creations de Overeenkomst opschort of ontbindt, terwijl de Klant aan Lana Creations de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft alsof Lana Creations in staat was gesteld om de Overeenkomst volledig na te komen.

Artikel 11:        Prijzen en betalingen

 1. Lana Creations is niet verplicht (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant zijn betalingsverplichting tegenover Lana Creations nog niet is nagekomen terwijl dit al wel had moeten gebeuren.
 2. Betalingen moeten via overboeking en binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. In geval van een Abonnement factureert Lana Creations de Klant maandelijks.
 3. Indien de Klant niet op tijd betaalt, is de Klant automatisch in verzuim en is de Klant vanaf die dag, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 12:        Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Lana Creations is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Klant verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, evenmin als voor een andere omstandigheid die niet aan Lana Creations kan worden toegerekend.
 2. Lana Creations is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van de website van de Klant doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lana Creations, is Lana Creations nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Klant.
 4. Lana Creations is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Klant door derden.
 5. Lana Creations is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lana Creations, nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de website van de Klant, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 6. Lana Creations is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Diensten van Lana Creations afhankelijk zijn.
 7. Lana Creations is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals geleden verlies, misgelopen winst en schade ontstaan door bedrijfsstagnatie.
 8. Mocht Lana Creations aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Lana Creations te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Lana Creations hiertoe in de gelegenheid te stellen. Doet de Klant dit niet, dan vervalt wat dat betreft alle aansprakelijkheid van Lana Creations.
 9. De aansprakelijkheid van Lana Creations is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lana Creations, beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Lana Creations betrekking heeft.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Lana Creations een jaar.
 11. Indien de Klant ter uitvoering van de Dienst ‘hulp bij het bouwen van een website’ aan Lana Creations goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn volgens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, garandeert de Klant dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Lana Creations in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 12. De Klant vrijwaart Lana Creations van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan de Klant toerekenbaar is.

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voordat een eventueel beroep op de rechter wordt gedaan, zijn Partijen verplicht zich maximaal in te spannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Met uitzondering van het geval dat de wet de bevoegde rechter dwingend voorschrijft, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lana Creations bevoegd om geschillen tussen Partijen te beslechten.

Laatst gewijzigd:

6-1-2022